سلام مجدد

Digital_Tree

سلام چندین سال از آخرین نوشته ام در دل آرام گذشته؛ دلایل بسیار اما غیر موجهی داشته.بی هیچ توضیحی از آن میگذرم. البته با پوزش از همراهان قدیمی دل آرام….