سلام مجدد

blog-pic-01

سلام چندین سال از آخرین نوشته ام در دل آرام گذشته؛ دلایل بسیار اما غیر موجهی داشته.بی هیچ توضیحی از آن میگذرم. البته با پوزش از همراهان قدیمی دل آرام….